De familiesite Beijen/Beyen
door Laurens Beijen
De voorpagina
Het inhoudsoverzicht
De volgende pagina
De vorige pagina
De voornamenlijst
De fotogalerij
Zoeken op deze website
Reacties of vragen

De tak Jan Thomas van de IJsselsteinse familie

Harman, Dirck en Willem Beijen uit Benschop

Benschop, een Utrechts polderdorp

Van het eind van de zeventiende eeuw tot het midden van de twintigste eeuw woonden veel leden van de IJsselsteinse familie Beijen in Benschop, ten westen van IJsselstein. Het is de bakermat van de tak Jan Thomas.
Benschop is bij de ontginning van de Lopikerwaard in de Middeleeuwen ontstaan als een vrijwel rechthoekig gebied ten weerszijden van de Benschopperwetering. Op de kaart hieronder, die stamt uit de eerste helft van de negentiende eeuw, is dat goed te zien.

De dorpskern van Benschop bestond in het verleden alleen uit de kerk en een paar huizen aan het dorpsplein. Voor de rest lagen de boerderijen en andere huizen verspreid langs de wetering. Het deel van Benschop ten oosten van de dorpskern werd aangeduid als het Boveneind ("boven de kerk"), het gebied ten westen van het dorp als het Benedeneind.

Harman Beijen, chirurgijn, schepen en burgemeester

Het eerste lid van de IJsselsteinse familie dat in Benschop kwam wonen, was Harman Beijen (6.15) (1658-1739). Hij was een zoon uit het eerste huwelijk van Dirck Beijen (5.5). Bij zijn doop in 1658 werd hij als Harman ingeschreven, maar in latere stukken werd hij bijna altijd als Hermanus aangeduid. Hij was de verbindende schakel tussen de oudste generaties en de tak Jan Thomas. Hij wordt daarom (in generatie 6) zowel genoemd op het schema van de oudste generaties als op het schema van de tak Jan Thomas.

De relatie tussen Harman en zijn nakomelingen wordt zichtbaar in het volgende schemaatje.

Harman was net als zijn grootvader, zijn vader en zijn broers Gijsbert en Hendrik chirurgijn. Hij vestigde zich rond 1680 in Benschop. In 1681 trouwde hij daar met Fijtje Reijersdochter van der Sloot. Zij kregen drie kinderen: Margarietje in 1681, Dirck in 1685 en Abigaël in 1688.

De nagedachtenis van Abigaël
Harmans dochtertje Abigaël overleed al in 1690, toen ze twee jaar oud was. Uit het begraafregister blijkt dat ze in de kerk werd begraven:
Den 11 April is met beijde de klokken beluijt een kint van Mr. Harmen Beijen, en is den 14 dito in de kerck begraven.

Mensen uit minder vooraanstaande milieus werden niet in de kerk maar op het kerkhof begraven, en na hun overlijden werden er ook lang niet altijd klokken geluid.

In de hervormde kerk van Benschop is nog steeds een grafzerk aanwezig ter nagedachtenis aan Abigaël. Een grotere foto van die steen staat op de pagina over grafstenen en andere gedenktekens. Op de steen staat het wapen van de IJsselsteinse familie (een hertengewei) en de tekst
A BEYEN 1702. De vermelding van het jaartal 1702 in plaats van 1690 heeft misschien te maken met het feit dat in 1702 de zerkenvloer van de kerk in Benschop werd vervangen.
Een grafsteen in een kerk voor een jong overleden kind is uitzonderlijk. We kunnen ervan uitgaan dat de ouders van Abigaël met deze steen uiting hebben willen geven aan hun verdriet over het overlijden van hun jongste dochtertje.

Behalve chirurgijn was Harman ook een aantal jaren schepen en burgemeester van Benschop (in Benschop werden de burgemeesters en schepenen net als in IJsselstein per jaar benoemd). Daarnaast was hij vele jaren kerkmeester en ouderling.
Misschien was Harman, die een of twee boerderijen bezat, daarnaast ook boer.

Harman Beijen overleed in 1739; zijn weduwe Fijtje van der Sloot twee jaar later. Hun bezittingen werden geërfd door hun zoon Dirck en hun dochter Margarietje.

Dirck Beijen

Dirck Beijen (7.2) (1685-1744), de enige zoon van Harman, trouwde in 1717 met Willempje de Wit, die afkomstig was uit Lexmond en op dat moment weduwe was. Zij kregen vier kinderen: Hermanus, die waarschijnlijk jong overleed, Willem, Lijsbeth en Margrietje.
Er zijn geen vermeldingen van Dirck als chirurgijn bekend. Omdat hij wel het nodige onroerend goed in bezit had, was hij waarschijnlijk alleen boer. Daarnaast was hij in de periode 1724-1733 schepen van Benschop en was hij ook kortere of langere tijd diaken, ouderling en heemraad.
Dirck overleed in 1744; zijn weduwe Willempje pas 25 jaar later.

Willem Beijen

Willem Beijen (8.2) (1719-1780), de enige volwassen geworden zoon van Dirck, trouwde in 1741 in Benschop met Janna Wartels. Janna was in 1715 in Vlissingen geboren. Haar vader was Laurens Wartels, een beroepsmilitair die afkomstig was uit het Duitse Schraplau bij Halle, haar moeder was de Vlissingse Anna Maria Vermeulen.
Willem Beijen en Janna Wartels kregen twee kinderen: Christina (9.1) in 1742 en Jan Thomas (9.2) in 1743.
Ook Willem Beijen was actief in het dorpsbestuur. In de periode 1750-1780 was hij vele jaren afwisselend schepen en burgemeester van Benschop, en enkele jaren ook armmeester.
Hoewel dat in de akten verder nergens uitdrukkelijk wordt vermeld, moet ook Willem naast zijn bestuurlijke activiteiten boer zijn geweest. Hij breidde het grondbezit dat hij van zijn vader had gerfd verder uit.
Willem Beijen overleed in 1780; Janna Wartels in 1793.
Hun zoon Jan Thomas is de hoofdpersoon van de volgende pagina.

   De volgende pagina

De voorpagina
Het inhoudsoverzicht

De bovenkant van de pagina
Zoeken op deze website

Reacties of vragen