De familiesite Beijen/Beyen
door Laurens Beijen
De voorpagina
Het inhoudsoverzicht
De volgende pagina
De vorige pagina
De voornamenlijst
De fotogalerij
Zoeken op deze website
Reacties of vragen

De tak Gijsbert van de IJsselsteinse familie

Amsterdamse en Sloterdijkse subtakjes

Alle huidige leden van de tak Gijsbert stammen af van twee zoons van de schepen Dirck Beijen (7.4) uit Lexmond: Gijsbert (8.1), over wie iets gezegd is op de pagina over Gijsbert Beijen uit Vianen en zijn kinderen, en Dirck (8.4), die genoemd werd op de pagina over de ruiter Dirck Beijen en zijn zoons.
Drie broers van hen, Jan (8.3), Johannes (8.7) en Geerlof (8.8), hadden ook kinderen. Deze subtakjes stierven echter allemaal uit (althans in de Beijen-lijn; het is mogelijk dat er wel nakomelingen zijn met andere achternamen). Opvallend is dat deze broers of hun nakomelingen allemaal in de regio Amsterdam gingen wonen.

De titel van deze pagina betekent niet dat de leden van deze subtakjes de enige Beijens uit Amsterdam waren. Ook sommigen die bijvoorbeeld tot de oudste generaties of de losse eindjes behoorden, hebben daar gewoond.

Jan

Jan Beijen (8.3), de derde zoon van Dirck Beijen, werd geboren in 1722. Hij trouwde in 1744 met Geertruy van Weert, en hertrouwde in 1776, na het overlijden van Geertruy, met Henrica van Veltwijk.
Jan woonde het overgrote deel van zijn leven in Lopikerkapel, vanuit Lexmond gezien aan de overkant van de Lek. In een akte uit 1774 over de levering van leer wordt hij aangeduid als schoenmaker.

De drie kinderen van Jan trokken allemaal naar Amsterdam. De enige zoon, Dirk (9.13), trouwde daar in 1785 met Aaltje Pool. Hij overleed al vijf jaar later. Aaltje bleef achter met twee kinderen, Cristiaan (10.36) en Geertruij (10.37).
Omdat Cristiaan geen kinderen kreeg en Geertruijs kinderen De Vries heetten, werd de naam Beijen in dit takje niet voortgezet.

Hiernaast, met dank aan de schenker Henk van Nimwegen uit Vijfhuizen, een afbeelding van een herinnering aan Geertruij uit 1799. Zij was kennelijk leerling geworden van de stadsarmenschool nr. 2 en was daar opgevallen door haar ijver en goed gedrag. Als dank kreeg ze van de curatoren van de Nederduitse scholen en de commissie van bestuur van de stadsarmenscholen het boekje "Leerzame spiegel of vertellingen voor kinderen tot deugd en goede zeden". Daarin was een oorkonde opgenomen waarin de hoop werd uitgesproken dat zij "een nuttig Lid der Maatschappijė" zou worden.
De inhoud van het boekje was helaas niet helemaal toegesneden op de leerlingen van de armenschool. De schrijver beval de jongelingen bijvoorbeeld aan zichzelf aan te kleden en niet altijd op "de bediening van een Knegt" te wachten: "gij weet immers niet, of gij altoos daartoe een' Lijfknegt kunt houden".
Lijfknechten hebben er voor Geertruij nooit in gezeten. Zij trouwde met een boekdrukkersknecht, kreeg een aantal kinderen, werd vrij jong weduwe en overleed in Amsterdam op 75-jarige leeftijd.

Johannes/Hannes

Johannes Beijen (8.7), die meestal Hannes werd genoemd, werd geboren in Lexmond in 1734. Omstreeks 1760 trouwde hij met de weduwe Jannetje Goes. Zij woonden in Sloterdijk, dat toen nog een landelijk dorp ten westen van Amsterdam was. Hannes Beijen was een van de vooraanstaande inwoners van Sloterdijk: hij was vele jaren schepen, en was daarnaast diaken en later ouderling van de plaatselijke kerk.

Aanvankelijk pachtte Hannes een boerderij aan de Haarlemmertrekvaart (de ongeveer horizontale lijn op het kaartje hiernaast). In 1780 deed hij een belangrijke aankoop: hij kocht de buitenplaats Vreedenhaven, verderop aan de Haarlemmertrekvaart, met onder andere een herenhuis, een tuinmanswoning, een grote tuin, een boerderij en losse stukken grond. Om dat te kunnen betalen, sloten Hannes en Jannetje een hypothecaire lening van 8000 gulden.

Jannetje overleed waarschijnlijk in 1785. Een jaar later hertrouwde Hannes met Evertje Oskam uit Lopikerkapel.
Om de een of andere reden moet het met Hannes rond 1790 in financieel opzicht bergafwaarts zijn gegaan. In 1792 gaven Hannes en zijn vrouw opdracht om de buitenplaats, de boerderij en al het vee te verkopen.
Toen Hannes in 1798 in Sloterdijk werd begraven, werd dat betaald door de diaconie. Zijn weduwe Evertje Oskam overleed een paar maanden later.

Uit het eerste huwelijk van Hannes werden zes kinderen geboren en uit zijn tweede vier. Via geen van hen werd de naam Beijen voortgezet.

Geerlof

Geerlof Beijen (8.8), die geboren werd in 1736, was in een aantal opzichten een navolger van zijn oudere broer Johannes. Hij ging ook in Sloterdijk wonen en trouwde in 1766 met Lijsje Goes, een jongere zuster van Hannes' vrouw Jannetje Goes.
Geerlof en Lijsje kregen twee zoons, Dirk (9.28) en Jan (9.29). Kort na de geboorte van Jan, in 1769, overleed Geerlof.
Via Geerlofs zoon Dirk werd dit takje hierna nog twee generaties voortgezet, maar mede doordat Dirk en diens zoon Dirk Geerlof (10.46) net als hun vader en grootvader kort na de geboorte van hun kind of kinderen overleden, kwam er een einde aan dit takje.

   De volgende pagina

De voorpagina
Het inhoudsoverzicht

De bovenkant van de pagina
Zoeken op deze website

Reacties of vragen